Strona główna O nas Blog Specjaliści Usługi Fundacja Kontakt Zarezerwuj konsultację

Regulamin

Przychodnia Krawiec Zdrowia, dostępna pod adresem internetowym www.krawiezdrowia.pl, prowadzona jest przez Julię Folaron prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Julia Folaron Krawiec Zdrowia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9512537736, REGON 521568036.

1. DEFINICJE

 1. Platforma– strona dostępna pod adresem internetowym krawiezdrowia.pl, umożliwiająca świadczenie usług oraz udostępnianie i sprzedaż produktów.
 2. Profil– indywidualne i autoryzowane konto Użytkownika na Platformie.
 3. Login– adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Użytkownika. Adres służy do każdorazowego dostępu do Profilu.
 4. Hasło– ciąg znaków służący do uzyskania autoryzowanego dostępu do Profilu na Platformie, o długości minimum 5 znaków, zawierający co najmniej jedną małą i wielką literę oraz cyfrę, ustalany samodzielnie przez osobę dokonującą rejestracji Profilu.
 5. Formularz– Formularz internetowy, w którym Użytkownik uzupełnienia dane, niezbędne do skorzystania z usług lub zakupu produktów.
 6. Konsultacja – usługa w postaci świadczenia udzielanego stacjonarnie lub online przez wykwalifikowanego Specjalistę na podstawie Regulaminu.
 7. Konsultacja Stacjonarna – świadczenie udzielane w Przychodni Krawiec Zdrowia, gdzie dochodzi do spotkania Specjalisty oraz Użytkownika.
 8. Konsultacja Online– świadczenie udzielane przez Specjalistę za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – połączenie telefonicznie, Google Meet, Skype.
 9. Regulamin– niniejszy Regulamin.
 10. Administrator Platformy – Julia Folaron Krawiec Zdrowia, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9512537736, REGON 521568036, świadczący usługi oraz udostępniająca produkty do sprzedaży na podstawie Regulaminu.
 11. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i nie została pozbawiona zdolności do czynności prawnej w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która korzysta z usług bądź produktów oferowanych na Platformie. Użytkownikiem może być także osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych – w tym przypadku Profil Użytkownika zakłada ustawowy przedstawiciel. Wyjątkiem są osoby powyżej 16 roku życie, które posiadają pisemną zgodę opiekuna prawnego.
 12. Specjalista – psycholog, psychoterapeuta lub inna osoba uprawniona do wykonywania świadczeń bądź wykonująca zawód medyczny; osoba fizyczna prowadząca działalność lub zatrudniona przez inny podmiot bądź też wykonująca pracę na rzecz Administratora Platformy lub z nim współpracująca.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Platforma udziela świadczeń, polegających między innymi na:
 • prowadzeniu konsultacji psychologicznych,
 • zapewnieniu specjalistycznej opieki w zakresie chorób psychicznych, neurologicznych, neurodegeneracyjnych i innych, w zależności od ukierunkowania danego Specjalisty,
 • wykonywanie badań lekarskich na odległość przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych,
 • prowadzeniu działalności oświatowej w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia.
 1. Usługi Konsultacji świadczone są stacjonarnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. W przypadku Konsultacji Online, jeśli połączenie ze Specjalistą nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Użytkownika pogarsza się, powinien on niezwłocznie zasięgnąć pomocy w innym podmiocie świadczącym podobne usługi.
 3. W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji, że Użytkownik może wymagać udzielenia natychmiastowej pomocy, Specjalista – realizując obowiązek niesienia pomocy, może wezwać pogotowie ratunkowe. W takiej sytuacji Użytkownik zobowiązany jest podać adres. pod którym przebywa w danym momencie – jeśli nie znajduje się aktualnie w Przychodni Krawiec Zdrowia.
 4. W zakresie swoich usług Administrator może prowadzić akcje Promocji zdrowia, zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności z art. 3 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o działalności leczniczej.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Świadczone usługi są odpłatnie. Płatność za usługi następuje na zasadach określonych w Regulaminie ( 7). Specjaliści nie są uprawnieni do pobierania opłat od Użytkowników.
 2. Wykonywanie niektórych usług świadczonych przez Administratora, może być uwarunkowane koniecznością podania przez Użytkownika dodatkowych danych, określonych w stosownych postanowieniach Regulaminu lub na stronie.
 3. Użytkownik powinien ujawnić Specjaliście wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla udzielania świadczenia, w tym udostępnić kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne do udzielenia świadczenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, jeżeli miały lub mogły mieć wpływ na wykonanie usługi.
 4. Maksymalny czas oczekiwania na połączenie ze Specjalistą w przypadku umówionej Konsultacji Online, pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika warunków wskazanych w Regulaminie, wynosi 5 min. W przypadku wydłużenia czasu oczekiwania na połączenie lub braku dostępności Specjalisty, Administrator lub Specjalista niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika.

4. REZERWACJE

 1. Warunkiem zamówienia, a więc rezerwacji Konsultacji jest założenie Profilu Użytkownika, który opisany jest szczegółowo w § 6.
 2. Umówienie Konsultacji odbywa się po zalogowaniu się na Profil Użytkownika, poprzez wybór Specjalisty, a także rodzaju i terminu Konsultacji lub po kontakcie telefonicznym z Przychodnią.
 3. Użytkownik może osobiście dokonać wyboru Specjalisty. Może on także skorzystać z Formularza Doboru Specjalisty dostępnego na Platformie – w tym przypadku określony Specjalista zostanie dobrany do Użytkownika na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu.
 4. Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju usługi Konsultacji spośród dostępnych opcji:
 5. Stacjonarna – do Konsultacji dochodzi w Przychodni Krawiec Zdrowia, w której stawiają się zarówno Specjalista, jak i Użytkownik; przed spotkaniem Użytkownik otrzymuje przypomnienie o terminie Konsultacji w formie SMS;
 6. Online, do której zaliczają się:
 • Połączenie telefoniczne – świadczenie wykonywane jest dzięki połączeniu telefonicznemu; Specjalista kontaktuje się z Użytkownikiem wybierając podany przez Użytkownika numer,
 • Wideokonferencja – Konsultacja odbywa się dzięki wykorzystaniu Google Meet bądź Skype; przed umówioną Konsultacją link do spotkania zostaje wysłany na adres e-mail Użytkownika.
 1. Dostępność poszczególnych rodzajów Konsultacji wskazana jest na Platformie i jest zależna od określonego Specjalisty.
 2. Konsultacje uważa się za zarezerwowaną dopiero w momencie zaksięgowania na kocie Administratora płatności za daną usługę. W przypadku Użytkowników, którzy wykupili pakiet Konsultacji, rezerwacja dokonuje się po wykonaniu przez Użytkownika czynności opisanych w pkt. 2 tego paragrafu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest odwołać zamówioną Konsultację najpóźniej 24h przed jej planowanym rozpoczęciem. W takim przypadku Użytkownik może wystąpić o zwrot kosztów lub przenieść wniesioną opłatę na poczet przyszłej Konsultacji.
 4. Jeżeli Użytkownik nie stawi się na umówionej wizycie, nie połączy się lub nie odbierze połączenia od Specjalisty w wybranym uprzednio terminie, nie przysługuję mu prawo do zwrotu kosztów za niezrealizowaną Konsultację (kwestię tę opisano także w 8 pkt. 7).

5. KONSULTACJE

 1. Konsultacje udzielane są przez Specjalistów w zakresie wskazanym w ofercie oraz z uwzględnieniem szczególnego charakteru specjalizacji.
 2. Specjaliści posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje w zakresie udzielanych przez nich świadczeń. Administrator weryfikuje uprawnienia Specjalistów wynikające z przepisów obowiązującego prawa.
 3. Udzielanie przez Specjalistów Konsultacji, następuje w oparciu o wskazania aktualnej wiedzy medycznej i naukowej, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.
 4. Konsultacja może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Użytkownika, dotychczasowego leczenia, przyjmowanych leków, wyników badań czy czynników ryzyka i predyspozycji genetycznych.
 5. Indywidualna Konsultacja trwa 50 minut, natomiast Konsultacja, w której bierze udział para (w tym psychoterapia par) 90 minut. Jeżeli usługa Konsultacji wymaga więcej czasu, Specjalista przedłuża jej czas w zależności od problemu z jakim zmaga się Użytkownik. Przedłużenie czasu Konsultacji nie wiąże się z dodatkową opłatą.
 6. Specjalista może przeprowadzić badanie Użytkownika, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia.
 7. Uprawniony Specjalista w ramach udzielania Konsultacji może wystawić receptę, skierowanie, zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz orzeczenie o niezdolności do pracy.
 8. Do wystawienia recepty lub orzeczenia o niezdolności do pracy Specjalista może wymagać od Użytkownika przedłożenia dokumentów potwierdzających stan zdrowia.
 9. Leki z grupy benzodiazepin i opioidów mogą być wystawione tylko i wyłącznie w ramach przedłużenia trwającego leczenia i wtedy gdy pierwsza konsultacja i wywiad lekarski zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej, a Pacjent stawi się na niej osobiście. 
 10. Lekarz zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia niebezpiecznych leków takich jak: leki wydawane na kategorię dostępności RPW, leków zawartych w Wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym m.in.benzodiazepin, metylofenidatu, silnych pochodnych opioidowych.
 11. Lekarz na jednej recepcie może przepisać lek lub środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego na leczenie nie dłuższe niż 120 dni, z uwzględnieniem  faktu, że jeśli lek zawiera substancje psychotropowe na jednej recepcie może być tylko jeden taki produkt. 
 12. Tylko lekarz psychiatra legitymujący się uprawnieniem do wykonywania zawodu Specjalisty posiada uprawnienie do wystawienia recept na leki z kategorii dostępności RPW, leki zawarte w Wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym m.in.benzodiazepin, metylofenidatu, silnych pochodnych opioidowych.
 13. Specjaliści prowadzą i przechowują dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa. Użytkownicy korzystający z usług będących świadczeniami medycznymi mają dostęp do dokumentacji medycznej na swoim Profilu – nie dotyczy to Konsultacji z Psychologiem oraz Psychoterapeutą.

6. PROFIL UŻYTKOWNIKA

 1. Do skorzystania z usług Platformy niezbędne jest posiadanie indywidualnego Profilu.
 2. Założenie Profilu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Założenie nowego Profilu następuje po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, w którym należy podać adres e-mail (który stanowić będzie także Login), Hasło (zgodne w wymogami określonymi w 1), imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, numer telefonu kontaktowego (z wyłączeniem numeru telefonu stacjonarnego). W niektórych przypadkach niezbędne może okazać się także udostępnienie danych lub dokumentów dotyczących stanu zdrowia związanych z realizacją określonego świadczenia.
 4. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że:
 • osoba zakładająca Profil ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź posiada 16 lat i pisemną zgodę opiekuna prawnego (w przypadku młodszych osób, Profil na Platformie zakładają ich opiekunowie prawni),
 • wskazany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mail i numer telefonu należą do Użytkownika, a ich podanie nie narusza praw osób trzecich,
 • w przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, osobą zakładającą Profil w jego imieniu jest jego przedstawiciel ustawowy. Uzyskanie dostępu do Profilu wymagać będzie w takim przypadku podania danych przedstawiciela.
 1. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego Administrator aktywuje indywidualny Profil Użytkownika na Platformie, do którego Użytkownik ma dostęp przy użyciu Loginu i Hasła.
 2. Użytkownik akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności w ramach logowania się do Profilu na stronie Administratora.
 3. Na życzenie Użytkownika jego konto może zostać usunięte z Platformy. W tym przypadku do skorzystania z usług potrzebne będzie założenie nowego Profilu.

7. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Usługa Konsultacji Online oraz Konsultacji Stacjonarnej ma charakter odpłatny.
 2. Koszt Konsultacji jest zależny od rodzaju wybranej usługi. Ceny podane są w Cenniku dostępnym na stronie krawiezdrowia.pl.
 3. Kwoty podane w Cenniku oraz na Platformie są kwotami brutto, wyrażonymi walucie wskazanej na Platformie.
 4. Dokonanie płatności następuje poprzez:
 • usługę świadczoną przez zewnętrzny serwis rozliczeniowy – Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do zewnętrznego serwisu rozliczeniowego,
 • przelew bankowy – Użytkownikowi zostają udostępnione niezbędne informacje, zawierające dane rachunku bankowego Administratora i wskazówkami dotyczącymi płatności,
 • voucher – uprzednio wykupiony obejmujący pojedynczą usługę lub ustaloną liczbę usług i określoną datę ważności.
 1. Płatność za pojedynczą usługę Konsultacji pobierana jest przed jej rozpoczęciem. Użytkownik powinien dokonać płatności najszybciej jak to możliwe – konsultacja jest zarezerwowana dopiero w momencie zaksięgowania płatności na koncie Administratora.
 2. Z płatności za pojedyncze Konsultacje zwolnieni są jedynie Użytkownicy, którzy wykupili pakiet Konsultacji.
 3. Płatność za pakiety Konsultacji następuje na zasadach, przewidzianych dla płatności za pojedynczą usługę Konsultacji, przy czym płatność dokonywana jest z góry zgodnie z opłatą podaną w Cenniku.
 4. W ramach pakietu Konsultacji Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych usług Konsultacji. Zakres usług Konsultacji dostępnych w ramach Pakietu może podlegać ograniczeniom, zgodnie z określonym Pakietem.
 5. Na wykorzystanie pakietu Konsultacji przysługuje ograniczony czas, który przypisany jest do określonego pakietu. Użytkownik ma prawo odwołać umówioną Konsultację najpóźniej 24 h przed terminem jej rozpoczęcia – w takim przypadku może on wykorzystać Konsultację z pakietu w innym terminie. Za nieregulaminowe odwołanie Konsultacji w pakiecie nie przysługuje zwrot kosztów, a Konsultację taką uznaje się za zrealizowaną.
 6. Płatność voucherem jest identyfikowana poprzez indywidualny kod vouchera, wpisywany przez Użytkownika w momencie zamawiania usługi Konsultacji. Indywidualny kod (kody) vouchera są przyznawane w momencie ich zakupu.
 7. Opłaty za usługi, vouchery i pakiety zostały uregulowane w Cenniku dostępnym na Platformie. Administrator pobiera opłaty zgodnie z Cennikiem oraz informacjami skierowanymi do Użytkowników zamieszczonymi na Platformie.
 8. Ceny poszczególnych produktów udostępnione są na Platformie, a płatność za nie dokonywana jest niezwłocznie po zatwierdzeniu ich zakupu – wybierając dany produkt, Użytkownik zostanie poprowadzony przez Platformę przez cały proces zakupowy.
 9. Administrator może wprowadzać promocje na usługi oraz produkty. Szczegółowe zasady promocji określa każdorazowo regulamin promocji. Promocje mogą obejmować pakiety Konsultacji oraz vouchery.
 10. Aktualizacja cen poszczególnych usług i produktów nie wymaga zmiany Regulaminu.
 11. Na żądanie Użytkownika Administrator wystawi fakturę VAT po dokonaniu stosownego zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: krawieczdrowia@gmail.com.

 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 • przejściowej niedostępności Platformy oraz niemożliwości zalogowania się na Profil, w tym przede wszystkim ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacjami systemowymi Platformy,
 • wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych, związanych z funkcjonowaniem Platformy,
 • wprowadzania modyfikacji w Regulaminie, o których mowa w 11 pkt. 5,
 • powiadamiania o braku dostępności Specjalisty, będącej skutkiem okoliczności, które wyniknęły po dokonaniu wyboru terminu przez Użytkownika – w tym przypadku Użytkownikowi przysługuje prawo do zmiany terminu Konsultacji lub zwrotu wniesionej opłaty.
 1. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Administratora o zmianie adresu e-mail poprzez kontakt mailowy (z zaznaczeniem, iż wymagane będzie potwierdzenie tożsamości Użytkownika). W takim przypadku Administrator uaktualnia adres e-mail Użytkownika oraz tym samym Login do jego Profilu.
 2. Jedynie Użytkownicy posiadający indywidualny Profil mogą zapoznać się z grafikiem specjalistów (aktualizowanym na bieżąco o wolne terminy) oraz korzystać z usług Konsultacji.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim danych dostępowych do Profilu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Administratora, mailowo lub poprzez Infolinię, o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa lub wypadku skorzystania z Profilu Użytkownika przez osoby nieuprawnione.
 5. Umawiając Konsultację Online Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze sprzętu video oraz/lub audio. Sprzęt ma umożliwiać dobrą jakość połączenia. Użytkownik deklaruje, że posiada odpowiednie urządzenia, a w przypadku wideokonferencji także oprogramowanie oraz łącze internetowe, które umożliwia mu skorzystanie z usługi.
 6. Użytkownik oświadcza, że jeżeli opłacona wizyta nie odbędzie się o wyznaczonej porze z powodu nieobecności Użytkownika, nieodebrania telefonu od Specjalisty lub z powodu problemów technicznych po stronie Użytkownika (np. brak konta Skype, brak zalogowania do Skype o wyznaczonej porze, brak dostępu do internetu) – Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za niezrealizowaną wizytę.

9. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Odpowiedzialność za realizację usług Konsultacji ponosi Administrator.
 2. Administrator, Specjalista, oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Strona nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Administrator ani Specjalista nie ponoszą odpowiedzialności za:
 • podanie przez Użytkownika niekompletnych lub nieprawdziwych informacji, zwłaszcza w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody – w tym przypadku pełna odpowiedzialność spoczywa na Użytkowniku,
 • szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, wskutek działania siły wyższej,
 • działania i zaniechania osób trzecich, z wyjątkiem osób, za które Administrator ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa. 

10. REKLAMACJE

 1. Użytkownikom przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku
  z korzystaniem z usług oraz w przypadku zakupu produktów. Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać:
 1. Rozpatrzenia reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej lub telefonicznej, odpowiednio do formy złożenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych.
 2. Treść reklamacji powinna zawierać, co najmniej:
 • dane pozwalające na identyfikację Użytkownika: login (adres e-mail), imię i nazwisko,
 • określenie przedmiotu reklamacji,
 • określenie ewentualnych żądań Użytkownika,
 • w przypadku usług, wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu usługi,
 • w przypadku produktu, datę jego zakupu,
 • numer rachunku bankowego – w przypadku żądania zwrotu płatności.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa Administratora lub innych, a także zachęcanie do zachowania uznawanego za działanie niezgodne z prawem, naruszającego prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, jest zabronione.
 2. Użytkownik ponosi wszelkie koszty wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do skorzystania z usług wg cennika operatora, świadczącego na rzecz Użytkownika usługi telekomunikacyjne.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych na Platformie wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.
 4. Platforma zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy etc. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia.
 5. Administrator uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
 • okoliczności siły wyższej,
 • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług bądź sprzedaży produktów wchodzących w skład oferty,
 • zmiany lub wprowadzenia nowych usług oraz produktów, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.
 1. Administrator poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie po zalogowaniu się Użytkownik na Platformie. Użytkownik będzie zobowiązany zaakceptować postanowieniami nowego Regulaminu, a w przeciwnym razie będzie zobligowany do decyzji o usunięciu swojego Profilu i zaprzestania z korzystania z Platformy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Ta strona używa plików cookies

Pliki cookie służą do zapisywania waszych ustawień i preferencji, analizowania ruchu na stronach, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych oraz personalizacji treści i reklam. Informacjami o korzystaniu z naszej witryny dzielimy się również z naszymi partnerami w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. Zgoda udzielana jest Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Julia Folaron Krawiec Zdrowia
z siedzibą przy ul. ul. Świętokrzyskiej 16/23 Więcej przeczytać można na stronie naszej polityki prywatności wraz z polityką plików cookies Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na użycie WSZYSTKICH plików cookie. Możesz jednak odwiedzić „Ustawienia plików cookie”, aby wyrazić kontrolowaną zgodę lub "Nie akceptuję" aby kontynuować

Ustawienia Cookie Akceptuj wszystko Nie akceptuję