Strona główna O nas Blog Specjaliści Usługi Fundacja Kontakt Zarezerwuj konsultację

Polityka prywatności

Prywatność Użytkowników odwiedzających nasz serwis internetowy jest dla nas niezwykle ważna, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka prywatności szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe Użytkowników.

1.Administrator danych – podmiot zarządzający

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Julia Folaron Krawiec Zdrowia

z siedzibą przy ul. ul. Świętokrzyskiej 16/23

00-050 Warszawa – Polska

NIP 9512537736

REGON 521568036

 

2.Zbieranie danych osobowych

 Gromadzone, przechowywane i wykorzystywane mogą być następujące rodzaje danych osobowych:

 • Dane urządzenia, w tym adres IP, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny oraz lokalizacja geograficzna.
 • Dane generowane podczas korzystania z naszej platformy, w tym kiedy i jak często korzysta z niej dany Użytkownik.
 • Informacje o wizytach Użytkownika i korzystaniu przez niego z platformy, w tym długość wizyty, ścieżki nawigacji w witrynie, wyświetlenia podstron i źródło odesłań.
 • Dane, które Użytkownik podaje podczas rejestracji na naszej stronie – na przykład adres e-mail oraz imię i nazwisko.
 • Informacje dotyczące tego, z jakich usług korzysta oraz jakie produkty kupuje lub transakcji dokonuje Użytkownik za pośrednictwem naszej strony WWW.
 • Informacje, które przekazywane są podczas korzystania z usług oraz zakupu produktów dostępnych na naszej witrynie.
 • Dane zawarte w korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej witryny, w tym metadane oraz wszelkie treści komunikacyjne.
 • Wszystkie inne dane osobowe, które przesyła nam Użytkownik.

Przekazywanie przez Użytkowników danych osób trzecich, musi zostać poprzedzone uzyskaniem od nich zgody na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

 

3.Korzystanie z danych osobowych

 Dane osobowe Użytkowników przesłane do nas za pośrednictwem naszej witryny będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach naszej witryny. Mamy prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkowników w celu:

 • administrowania naszą stroną internetową oraz przychodnią;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej witrynie;
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszej witryny i zapobiegania oszustwom;
 • weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony;
 • dostosowywania naszej platformy do indywidualnych wymagań Użytkowników;
 • wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony oraz świadczenia usług, które oferujemy;
 • udzielania świadczeń zdrowotnych w tym prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej – na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej;
 • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej;
 • prowadzenia działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej – na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej;
 • realizacji praw Pacjenta (min. przyjmowanie, archiwizacja oświadczeń Pacjenta, np. upoważnienia) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta oraz par. 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ;
 • bieżącego kontaktu w związku ze świadczeniem usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO jako tzw. Prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad Pacjentem;
 • zapewnienia bieżącej opieki, poprawą jakości świadczenia usług poprzez kierowanie krótkich ankiet zwrotnych, nie naruszających prywatności, z których Użytkownik może zrezygnować w dowolnym momencie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz RODO jako tzw. Prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest poprawa jakości usług i ich dostosowanie do potrzeb pacjentów;
 • wysyłania paragonów, wyciągów, faktur oraz odbioru płatności od Użytkowników;
 • zajmowania się zapytaniami, skargami i reklamacjami składanymi przez Użytkowników lub ich dotyczącymi;
 • wysyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
 • przesyłania powiadomień e-mail oraz SMS;
 • wysyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności stron trzecich, które naszym zdaniem mogą zainteresować danego Użytkownika – jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę (w przypadku, gdy Użytkownik nie chce już otrzymywać komunikatów marketingowych, może nas o tym poinformować w dowolnym momencie);
 • dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych Użytkownikach (osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować Użytkowników na podstawie tych informacji);
 • innych zastosowań.

W przypadku gdy dany Użytkownik prześle dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je – zgodnie z udzieloną nam licencją.

Nie będziemy bez wyraźnej zgody Użytkownika przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom, w celach marketingu bezpośredniego.

 

4.Ujawnianie danych osobowych

 Możemy ujawniać dane osobowe podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Administratora w charakterze wykonawców w związku z obsługą prowadzonej działalności gospodarczej w szczególności w zakresie usług księgowych, informatycznych, IT, consultingowych, prawnych i audytowych, dostawy rozwiązań technicznych,
organizacyjnych, świadczenia oferowanych przez nas usług – w tym zdrowotnych, oraz osobom upoważnionym przez Użytkownika w ramach realizacji Praw Pacjenta na podstawie obowiązujących przepisów.

Możemy ujawniać dane osobowe Użytkownika wszelkim naszym pracownikom, przedstawicielom, podwykonawcom, dostawcom oraz innym współpracującym z nami osobom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej „Polityce prywatności”.

 

Dane osobowe Użytkownika w czasie dokonywanie przez niego płatności, przekazywane są w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności przez Przelewy24.

Dane osobowe Użytkowników możemy ujawniać:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa;
 • w związku z bieżącymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 • w przypadku konieczności ustanowienia, obrony lub wyegzekwowania naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 • nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy lub planujemy sprzedać;
 • wszelkim osobom, które zgodnie z naszą zasadną opinią mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wspomniany organ nakaże ujawnienie takich danych;
 • Pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta;
 • Podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;                     
 • Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • Zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 • Komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
 • Osobie wykonującej zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 • Wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego przez nią postępowania;
 • Spadkobiercom pacjenta w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 • Osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie w ochronie informacji w ochronie zdrowia;
 • Szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania do celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy;
 • Innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lub innych przepisów obowiązującego prawa.

Dokumentację medyczną udostępnia się niezwłocznie na podstawie wniosku osoby uprawnionej, w tym w szczególności pisemnego wniosku wysłanego drogą elektroniczną.

Administrator danych jest zobowiązany do identyfikacji osoby wnioskującej o udostępnienie dokumentacji medycznej. W związku z tym Administrator może zażądać w tym celu okazania do kamery internetowej lub przesłania skanu dowodu osobistego poświadczonego za zgodność z oryginałem (skan zostanie niezwłocznie usunięty po potwierdzeniu tożsamości).

Elektroniczna dokumentacja medyczna udostępniana jest na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa dla tej postaci dokumentacji. 

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszej „Polityce prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących Użytkownika.

 

5.Międzynarodowe transfery danych

Dane osobowe, które Użytkownik publikuje na naszej stronie internetowej lub przesyła do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.

Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych opisanych w tej sekcji.

 

6.Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe, które przetwarzamy w określonym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do realizacji wspomnianego celu lub celów.

Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu zachowamy dokumenty (w tym także dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane aktualnymi przepisami prawa;
 2. w przypadku gdy dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich aktualnie toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
 3. w celu obrony, ustanowienia lub wyegzekwowania naszych praw (wliczając w to udostępnienie danych innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

 

7.Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy wszelkie zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych Użytkownika.

Wszelkie dane, które poda Użytkownik, będą przechowywane na bezpiecznych serwerach.

Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej witryny będą chronione odpowiednią technologią szyfrowania – zgodną z technologią wykorzystywaną przez Przelewy24.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej witryny; nie poprosimy go o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy loguje się na naszej stronie).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

 

8.Nowelizacje

 Zasady polityki prywatności mogą być przez nas okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Zalecamy od czasu do czasu sprawdzać tę podstronę. Możemy powiadomić Użytkownika o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

9.Prawa Użytkownika

 Użytkownik ma prawo zażądać udostępnienia jego danych osobowych, które są przechowywane.

 

Prawa Użytkownika:

 • Użytkownik albo z góry wyraźnie wyraża zgodę na wykorzystanie przez nas danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewniamy mu możliwość rezygnacji z udostępniania jego danych w celach marketingowych – Użytkownik może w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać jego danych osobowych w celach marketingowych.
 • Na prośbę Użytkownika możemy ukrywać dane osobowe, w zakresie dozwolonym przez prawo.

10.Strony internetowe osób trzecich

 Nasza witryna zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki stron trzecich – zalecamy zapoznanie się z nimi.

 

11.Aktualizacja danych

 Każdego Użytkownika prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub zaktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

 

12.Polityka plików cookies

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej witrynie.

1.Informacje ogólne

Pliki cookies (zwane ciasteczkami) to małe pliki tekstowe, które tworzone są automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania serwisu internetowego. Informacje zawarte w danym pliku mogą być odczytane jedynie przez witrynę, z której ten plik pochodzi. Dzięki tym informacjom strona odczytuje, w jaki sposób korzysta z niej Użytkownik, dzięki czemu może ona między innymi dobrać odpowiedni sposób wyświetlania treści, które są na niej zamieszczone.

2.Wykorzystywanie plików cookies

Stosowane na naszej stronie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia analiz i statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis – dzięki temu możemy stale udoskonalać strukturę i zawartość witryny, by w jak największym stopniu spełniała ona wymagania naszych Klientów, a poruszanie się po niej było jak najbardziej intuicyjne; więcej na ten temat znajdziesz w Zasadach Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności (pod tym tekstem  proszę ukryj odnośnik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245)
 • optymalizacji naszego serwisu pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują Użytkownicy odwiedzający stronę – dzięki temu ich telefon, tablet i komputer wyświetli ją poprawnie;
 • mierzenia oraz określania skuteczności prowadzonych działań marketingowych, w tym dopasowanie treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i np. w sieci reklamowej Google (więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/2407785);
 • zapamiętania, czy Użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na wyświetlanie wybranych treści).

Ponadto wbudowane w serwis www.krawiezdrowia.pl wtyczki serwisów społecznościowych również przesyłają do tych serwisów pewne informacje, zgodnie z zasadami określonymi w ich politykach prywatności (FacebookGoogle+).   (tutaj podobnie jak wcześniej także proponuje umieścić odnośniki pod danymi wyrazami
Facebook  https://www.facebook.com/about/privacy/

Google+  https://policies.google.com/privacy?hl=pl )

3.Rodzaje plików cookies

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu opuszczenia serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony czas lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika.

4.Anonimowość

Za pomocą technologii cookie zbieramy jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach służące do poprawy wygody korzystania z serwisu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Nie zbieramy żadnych danych identyfikujących Użytkowników jako określonych osób.

5.Rezygnacja z akceptowania plików cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że Użytkownik wyraża na powyższe zgodę (zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego). W każdej chwili Użytkownik może jednak wyłączyć obsługę tych plików – opcja ta jest dostępna w ustawieniach przeglądarek.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki plików cookies jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.

Ta strona używa plików cookies

Pliki cookie służą do zapisywania waszych ustawień i preferencji, analizowania ruchu na stronach, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych oraz personalizacji treści i reklam. Informacjami o korzystaniu z naszej witryny dzielimy się również z naszymi partnerami w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. Zgoda udzielana jest Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Julia Folaron Krawiec Zdrowia
z siedzibą przy ul. ul. Świętokrzyskiej 16/23 Więcej przeczytać można na stronie naszej polityki prywatności wraz z polityką plików cookies Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na użycie WSZYSTKICH plików cookie. Możesz jednak odwiedzić „Ustawienia plików cookie”, aby wyrazić kontrolowaną zgodę lub "Nie akceptuję" aby kontynuować

Ustawienia Cookie Akceptuj wszystko Nie akceptuję